PN-E-05100-1:2000- cz. 1 - odległości od linii elektroenergetycznych

1 Wstęp

1.1 Zakres arkusza normy
Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych zasilających linii napowietrznych prądu przemiennego, o napięciach znamionowych do 400 kV włącznie z przewodami roboczymi gołymi. Norma dotyczy również przewodów telekom unikacyjnych zawieszonych na konstrukcjach wsporczych tych linii.
Normę stosuje się do projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nowo budowanych. Przy modernizacjach, przebudowach i remontach linii, gdy istniejące elementy linii zastępuje się lub uzupełnia nowymi o innych rozwiązaniach konstrukcyjnych, postanowienia normy stosuje się do nowych elementów oraz do fragmentów linii, które ulegają zmianie wskutek zabudowania tych elementów.
Normy nie stosuje się do:
a) modernizowanych, przebudowywanych, remontowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego, w których rozwiązania konstrukcyjne oraz największe dopuszczane siły działające na elementy linii nie ulegają zmianie w stosunku do warunków normy według której zostały zaprojektowane,
b) elektroenergetycznych linii napowietrznych znajdujących się na ogrodzonych terenach ruchu elektrycznego, jeżeli normy dotyczące takich linii postanawiają inaczej,
c) napowietrznych sieci jezdnych trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej,
d)  elektroenergetycznych linii  zawieszonych na  wspólnych  konstrukcjach wsporczych  z  przewodami jezdnymi napowietrznych sieci trakcyjnych,
e) elektroenergetycznych przewodów ślizgowych zewnętrznych urządzeń transportowych i dźwigowych.

1.2 Normy powołane
PN-B-02151-1:1987 (PN-87/B-02151/01) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
- Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-B-02151-2:1987 (PN-87/B-02151/02) Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-03154:1983 (PN-83/B-03154) Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Drewniane konstrukcje wsporc ze - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03265:1987  (PN-87/B-03265)  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne-śelbetowe  i  spręŻone   konstrukcje wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03322:1980 (PN-80/B-03322) Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-E-01242:1990 (PN-90/E-01242) Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-E-05001:1981 (PN-81/E-05001) Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia - Znamionowe napięcia probiercze izolacji
PN-E-05118:1977 (PN-77/E-05118) Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia - Dopuszczalny poziom zakłóceń - Ogólne wymagania i badania terenowe
PN-E-05125:1976 (PN-76/E-05125) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-Projektowanie i budowa
PN-E-06303:1979 (PN-79/B-06303) Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych
PN-E-06308:1990 (PN-90/E-06308) Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe - Izolatory liniowe - Ogólne wymagania i badania
PN-E-06313:1988  (PN-88/E-06313)  Dobór  izolatorów  liniowych  i   stacyjnych  pod   względem  wytrzymałości mechanicznej
PN-E-06400-1:1991 (PN-91/E-06400/01) Osprzęt linii napowietrznych i stacji - Postanowienia ogólne
PN-E-06400-2:1991 (PN-91/E-06400/02) Osprzęt linii napowietrznych i stacji - Osprzęt z przewodami giętkimi
PN-E-08501:1988 (PN-88/E-08501) Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-E-90081:1974 (PN-74/E-90081) Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane
PN-E-91030:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne - Wymagania i badana
PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skrętkach regularnych do linii napowietrznych
PN-L-49001:1989  (PN-89/L-49001)  Lotniska  -  Wyznaczenie  stałych  powierzchni  ograniczających  wysokość
obiektów na lotniskach i w ich rejonach
PN-L-49002:1965 (PN-65/L-49002) Ruch lotniczy - Oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych
PN-M-34501:1991 (PN-91/M-34501) Gazociągi i instalacje gazownicze - Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi - Wymagania

1.3 Definicje i zalecane symbole literowe

1.3.1
elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego linia
urządzenie napowietrzne prądu przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z
przewodów (1.3.10), izolacji(1.3.30), konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych elementów wynikających ze sposobu pracy linii

1.3.2
napięcie znamionowe linii napięcie
U napięcie międzyprzewodowe, na które jest zbudowana linia (1.3.1)

1.3.3
części linii pod napięciem części pod napięciem
przewód roboczy (1.3.10.1) nieuziemiony, goły, przeznaczony do przesyłania energii, wszystkie części metalowe linii (1.3.1) bezpośrednio z nim (galwanicznie) połączone, ponadto główka, szyjka i górny klosz izolatora stojącego, jak również dolna powierzchnia klosza izolatora wiszącego, najbliższego przewodowi roboczemu (1.3.10.1)

1.3.4
teren ruchu elektrycznego
obszar  przeznaczony trwale  na  urządzenia  elektryczne  jak  maszyny  i  przyrządy elektryczne,  transformatory, przewody (1.3.10) elektryczne inne niż linii (1.3.1) itp. ogrodzony, odpowiednio oznakowany i dostępny tylko dla personelu upoważnionego do obsługi znajdujących się na nim urządzeń

1.3.5
obciążalność prądowa linii
wartość długotrwałego prądu elektrycznego w przewodach roboczych (1.3.10.1) linii (1.3.1), przy której to wartości przewody robocze (1.3.10.1) nagrzewają się do temperatury granicznej roboczej (1.3.9), dla której są projektowane odległości przewodów roboczych (1.3.10.1) od ziemi i od krzyżowanych  obiektów, w danej linii (1.3.1)
 
1.3.6
znamionowa obciążalność prądowa danej linii
wartość obciążalności prądowej linii (1.3.5) w określonych warunkach atmosferycznych1)

1.3.7
temperatura otoczenia
temperatura powietrza otaczającego elementy linii (1.3.1)

1.3.8
temperatura przewodu temperatura jaką m a przewód (1.3.10), której wartość zależy od nagrzania przez płynący nim prąd elektryczny i od panujących warunków atmosferycznych

1.3.9
temperatura graniczna robocza
temperatura przewodów roboczych (1.3.10.1) przyjęta przy projektowaniu linii (1.3.1) w celu określenia największego zwisu normalnego (1.3.19) oraz wymiarowania odległości przewodów roboczych (1.3.10.1) od ziemi i od krzyżowanych obiektów

1.3.10 przewód linii przewód element służący do przekazywania energii lub informacji, względnie do ochrony innych elementów linii (1.3.1) i jej otoczenia
1.3.10.1
przewód roboczy
przewód (1.3.10) służący do przesyłu energii elektrycznej, nieuziemiony, który może być przewodem pojedynczym lub wiązką przewodową, składającą się z dwóch lub więcej przewodów pojedynczych
UWAGA - Przewód ochronno-neutralny uważa się za przewód roboczy
1.3.10.2
przewód fazowy
przewód roboczy (1.3.10.1) linii (1.3.1) prądu przemiennego, połączony z określoną fazą systemu przesyłowego
1.3.10.3
przewód odgromowy
przewód (1.3.10) uziemiony chroniący przewody robocze (1.3.10.1) przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi; może  być wykorzystany również  do innych celów, jak zamykanie obwodu zwarcia doziemnego, ograniczanie oddziaływania zwarć na urządzenia telekomunikacji, prowadzenie światłowodów itp.
1.3.10.4
przewód ekranujący
przewód (1.3.10) uziemiony służąc y do zmniejszania natężenia pola elektrycznego pochodzącego od przewodów roboczych (1.3.10.1), zawieszony między nimi a ziemią lub chronionymi obiektami
1.3.10.5
przewód uziemiający
przewód (1.3.10) łączący  element wymagający uziemienia  z  uziomem lub  uziemionym słupem (1.3.36); np. uziemienie przewodu odgromowego (1.3.10.3)
1.3.10.6
przewód zabezpieczający przewód roboczy linii przed opadnięciem przewód zabezpieczający
przewód (1.3.10) dodatkowy, wykonany z tego samego materiału i o tym samym przekroju co zabezpieczany przewód roboczy (1.3.10.1), nie odciążający zabezpieczanego przewodu roboczego (1.3.10.1) dopóki ten się nie zerwie, przymocowany do zabezpieczanego przewodu roboczego (1.3.10.1):
a) złączkami w dwóch punktach znajdujących się po przeciwnych stronach izolatora stojącego, podtrzymującego
przewód roboczy (1.3.10.1) - w przypadku zawieszenia przelotowego (1.3.11.1),
b) złączkami z jednej strony izolatora, do którego mocowany jest zabezpieczony przewód roboczy (1.3.10.1) - w przypadku zawieszenia odciągowego (1.3.11.2)
1.3.10.7
przewód światłowodowy
przewód (1.3.10) zawierając y włókna światłowodowe służące  do przesyłania sygnałów świetlnych; w linii (1.3.1)
elektroenergetycznej przewody światłowodowe są zabudowane:
 
a) przez wbudowanie w przewód odgromowy (1.3.10.3) albo przewód roboczy (1.3.10.1),
b)  przez  owinięcie  lub  mocowanie  na  przewodzie  odgromowym  (1.3.10.3) albo  na  przewodzie roboczym
(1.3.10.1),
c) przez zawieszenie na konstrukcjach wsporczych jako kabla samonośnego nieprzewodzącego
1.3.10.8
przewód telekomunikacyjny
przewód (1.3.10) metalowy służący do przesyłania telekomunikacyjnych sygnałów elektrycznych


1.3.11
zawieszenie przewodu
zamocowanie przewodu na konstrukcji wsporczej
1.3.11.1
zawieszenie przelotowe
zawieszenie  przewodu  (1.3.11) podtrzymujące go,  gdy  siły  naciągu  przewodu  są  z  obu  stron  zawieszenia jednakowe, lub gdy różnica tych sił z obu stron zawieszenia spełnia warunki podane w 8.4
1.3.11.2
zawieszenie odciągowe
zawieszenie przewodu (1.3.11), przenoszące jego naciąg
1.3.11.3
zawieszenie przelotowo-odciągowe
zawieszenie przewodu (1.3.11), podtrzymujące przewód roboczy (1.3.10.1) w normalnych warunkach pracy, a przenoszące określoną wielkość naciągu w przęśle obostrzonym, gdy przewód roboczy (1.3.10.1) zerwie się w przęśle sąsiednim (8.6)

1.3.12
zawieszenie bezpieczne przewodu na izolatorach stojących
zawieszenie przewodu (1.3.11) przy zastosowaniu przewodu zabezpieczającego (1.3.10.6)
1.3.12.1
zawieszenie bezpieczne na dwóch izolatorach
zawieszenie bezpieczne przewodu na izolatorach stojących (1.3.12), gdy przewód zabezpieczający (1.3.10.6) jest  zamocowany  do  dodatkowego  izolatora  znajdującego  się  obok  lub  powyżej   izolatora,  na  którym  jest zamocowany zabezpieczany przewód roboczy (1.3.10.1)
1.3.12.2
zawieszenie bezpieczne przelotowe na jednym izolatorze
zawieszenie bezpieczne przewodu na izolatorze stojącym (1.3.12), gdy przewód zabezpieczający (1.3.10.6) jes t zamocowany do tego samego izolatora c o zabezpieczany przewód roboczy (1.3.10.1), lecz po jego przeciwnej stronie

1.3.13
zawieszenie bezpieczne przewodu na łańcuchu izolatorowym
zawieszenie zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego (1.3.10.1), w przypadku gdy zerwie się jeden rząd łańcucha  izolatorowego  (1.3.31),  polegające  na  zastosowaniu  wielorzędowego  łańcucha  izolatorowego (1.3.32.2) o liczbie rzędów większej o jeden niż wymagana przy zawieszeniu normalnym przewodu na jednorzędowym lub dwurzędowym łańcuchu izolatorowym; zawieszenie przewodu na trzech lub więcej rzędach izolatorów  przyjmuje  s ię  za  odpowiadające  warunkowi  bezpiecznego  zawieszenia  i  nie  wymaga  stosowania dodatkowego rzędu izolatorów

1.3.14 przęsło
część linii (1.3.1) zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi; rozróżnia się:
a) przęsło nominalne, b) przęsło wiatrowe,
c) przęsło ciężarowe,
d) przęsło gabarytowe, e) przęsło specjalne,
f) przęsło skrzyżowaniowe, g) podprzęsło
 
1.3.15
rozpiętość przęsła pozioma odległość między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych (rysunek 1)
1.3.15.1
rozpiętość przęsła nominalnego

an
rozpiętość przęsła (1.3.15), którą przyjmuje się do ustalenia w terenie płaskim podstawowej wysokości konstrukcji
wsporczych tak, aby przewody (1.3.10) podtrzymywane przez nie znajdowały s ię nad ziemią, w środku przęsła
(1.3.14) - w odległości nie mniejszej niż określona niniejszą normą
1.3.15.2
rozpiętość przęsła wiatrowego
aw
rozpiętość przęsła (1.3.15), którą przyjmuje się do ustalenia obciążenia konstrukcji wsporczej przez parcie wiatru
na przewody (1.3.10). Rozpiętość przęsła wiatrowego jest średnią arytmetyczną rozpiętości  przęseł (1.3.15)
sąsiadujących na konstrukcji wsporczej
1.3.15.3
rozpiętość przęsła ciężarowego
ac
rozpiętość przęsła (1.3.15), którą przyjmuje się do ustalenia obciążenia pionowego konstrukcji wsporczej, izolacji
(1.3.30) i przewodów (1.3.10)
1.3.15.4
rozpiętość przęsła gabarytowego
ag
rozpiętość przęsła (1.3.15), którą przyjmuje się do ustalenia odległość ci między przewodami (1.3.10) i przewodów
roboczych (1.3.10.1) od konstrukcji słupa (1.3.36)
1.3.15.5
rozpiętość przęsła specjalnego
as
rozpiętość  przęsła  (1.3.15) większa  co  najmniej  o  100  %  rozpiętości  przęsła  nominalnego  (1.3.15.1) lub
rozpiętość przęsła ograniczonego słupami (1.3.36) o wysokości większej o 100 % od wysokości słupów (1.3.36) ograniczających przęsło (1.3.14) o rozpiętości przęsła nominalnego (1.3.15.1), w terenie płaskim bez skrzyżowań (1.3.52)
1.3.15.6
rozpiętość przęsła skrzyżowaniowego
ap
odległość między osiami słupów (1.3.36) ograniczających przęsło (1.3.14), w którym linia (1.3.1) krzyżuje  inny
obiekt
1.3.15.7
rozpiętość podprzęsła
ao
odległość  między  odstępnikami  wiązki  przewodowej  (1.3.34.1)  lub   osiami  ich   zestawów  na   wiązkach
przewodowych

1.3.16
odcinek nieskrzyżowany
część linii (1.3.1) ograniczona słupami mocnymi (1.3.43), obejmująca jedno lub kilka przęseł (1.3.14), w której przynajmniej jedno przęsło (1.3.14) jest przęsłem skrzyżowaniowym

1.3.17 przyłącze
część linii (1.3.1) o napięciu (1.3.2) do 1 kV zasilającej odbiorcę energii elektrycznej, ograniczona z jednej strony słupem (1.3.36) linii (1.3.1), a z drugiej strony konstrukcją znajdującą s ię na zasilanym obiekcie, do której to konstrukcji są zamocowane końce przewodów (1.3.10) dochodzących od linii (1.3.1)
1.3.18 zwis
f
 
odległość pionowa między przewodem (1.3.10) a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu (1.3.10), w środku
rozpiętości przęsła (1.3.15) (rysunek 1)

Rysunek 1 - Schemat przęsła
1.3.19
największy zwis normalny
fn
największy z następujących zwisów (1.3.18):
a) zwis (1.3.18) występujący przy obciążeniu  przewodu (1.3.10) sadzią (1.3.21) normalną, przy temperaturze przewodu (1.3.8) -5 °C i przy bezwietrznej pogodzie - uwzględniany w każdej linii (1.3.1),
b) zwis (1.3.18) występujący przy temperaturze granicznej roboczej (1.3.9) przewodu roboczego (1.3.10.1)
+40 °C - uwzględniany w linii (1.3.1) o napięciu (1.3.2) niższym niż 110 kV,
c) zwis (1.3.18) występujący przy temperaturze granicznej roboczej (1.3.9) przewodu roboczego (1.3.10.1)
ustalanej przy projektowaniu linii (1.3.1) o napięciu (1.3.2) 110 kV i wyższym
1.3.20
zwis katastrofalny
fk
zwis  (1.3.18) występujący przy  obciążeniu  przewodu  (1.3.10) sadzią  (1.3.21) katastrofalną w  temperaturze
przewodu (1.3.8) -5 °C i przy bezwietrznej pogodzie
1.3.21 sadź
osad śniegu, szronu lub lodu występując y na przewodach (1.3.10) w sprzyjających temu zjawisku warunkach meteorologicznych. W obliczeniach przyjmuje się sadź rozłożoną równomiernie na całej długości przewodu (1.3.10) i  mającą określony ciężar  - Gs  wyrażony  w niutonach na metr długości przewodu (1.3.10); rozróżnia  się sadź normalną i katastrofalną (tablica 4)

1.3.22
największe dopuszczalne naprężenie przewodów
d
naprężenie, które nie może być przekroczone w Żadnym  punkcie zawieszonego przewodu (1.3.10); rozróżnia  się największe dopuszczalne naprężenie przewodu (1.3.10):
a) normalne   dn - które może występować w przewodzie (1.3.10) przy temperaturze przewodu (1.3.8) -25 °C bez sadzi (1.3.21) lub przy -5 °C z sadzią (1.3.21) normalną,
b) zmniejszone   dz - które może występować w przewodzie (1.3.10) przy temperaturze przewodu (1.3.8) -25 °C bez sadzi (1.3.21) lub przy -5 °C z  sadzią (1.3.21) normalną, w sekcjach odciągowych, w których zastosowane obostrzenie (1.3.54) wymaga zwiększenia mechanicznej pewności przewodu (1.3.10),
c) normalne katastrofalne   dnk  - które może  występować w przewodzie (1.3.10) przy temperaturze przewodu
(1.3.8) -5 °C i sadzi (1.3.21) katastrofalnej, gdy przewód (1.3.10) jest zawieszony z naprężeniem normalnym,
d) zmniejszone katastrofalne   dzk  - które może występować w przewodzie (1.3.10) przy temperaturze przewodu
(1.3.8) -5 °C i sadzi (1.3.10) katastrofalnej, gdy przewód (1.3.10) jest zawieszony z naprężeniem zmniejszonym
 
UWAGA - W warunkach krajowych pomija się wpływ wiatru na wielkość naprężenia  w przewodzie. Największe dopuszczalne naprężenie w przewodzie podano w tablicy 8.

1.3.23
naprężenie podstawowe
p
przyjęta  dla  danej  linii  (1.3.1)  wartość  największego  naprężenia   w  przewodzie (1.3.10),  występującego  w
najniższym  punkcie przewodu (1.3.10) w przęśle (1.3.14) przy temperaturze -5 °C i  sadzi (1.3.21) normalnej lub bez sadzi (1.3.21) w temperaturze przewodu (1.3.8) -25 °C

1.3.24
naprężenie codzienne
c
największe naprężenie występujące w przewodzie (1.3.10) linii (1.3.1), gdy temperatura przewodu (1.3.8) wynosi
+10 °C

1.3.25
wytrzymałość przewodu na rozciąganie
m naprężenie w przewodzie (1.3.10) określone jako iloraz naciągu zrywającego przewód (1.3.10) czyli największej siły rozciągającej przewód (1.3.10) w czasie próby statycznej rozciągania, przez powierzchnię przekroju początkowego przewodu (1.3.10)
UWAGA - Wytrzymałość przewodu na rozciąganie określa się wzorem:

(1)

w którym:
F - naciąg zrywający przewód, w niutonach,
q - powierzchnia przekroju początkowego przewodu, w milimetrach kwadratowych,
m - wytrzymałość przewodu na rozciąganie, w megapaskalach.
W  przypadku  przewodu  (1.3.10) -  linki  z  drutów  z  jednego  m ateriału,  wytrzymałość przewodu  (1.3.10) na
rozciąganie przyjmuje się równą wytrzymałości na rozciąganie materiału drutów tworzących przewód (1.3.10) - Rmd m = Rmd
W  przypadku  przewodu (1.3.10) składającego s ię  z drutów z róŻnych  materiałów  jak  np. przewody (1.3.10)
aluminiowo-stalowe, naciąg zrywający F dla określenia wytrzymałości przewodu na rozciąganie wylicza się z wzoru:


F = RmsSsk + RmASA     (2)

w którym:
Rms - wytrzymałość materiału o większej wytrzymałości,
RmA- wytrzymałość materiału o mniejszej wytrzymałości,
Ss - suma powierzchni przekrojów drutów z materiału o większej wytrzymałości,
SA - suma powierzchni przekrojów drutów o mniejszej wytrzymałości,
k - współczynnik uwzględniający różnicę między wydłużeniem obu rodzajów materiału.
Dla przewodów (1.3.10) z aluminium i stali przyjmuje się k = 0,9.
Dla przewodów (1.3.10) z aluminium i stopów aluminium przyjmuje się k = 0,95

1.3.26
naciąg przewodu w określonym miejscu
N
siła styczna do osi podłużnej przewodu (1.3.10), wyrażona iloczynem naprężenia i przekroju przewodu (1.3.10) w tym miejscu

1.3.27

naciąg podstawowy przewodu
Np
siła w przewodzie (1.3.10) przy występującym w nim naprężeniu podstawowym (1.3.23) wyrażona iloczynem tego
naprężenia i przekroju przewodu (1.3.10)
1.3.28
drganie przewodu linii
ruchy periodyczne przewodu (1.3.10) powodowane zjawiskami atmosferycznymi
1.3.28.1
wibracja przewodu
drgania eolskie
drganie przewodu linii (1.3.28) charakteryzujące się częstotliwością kilkanaście do kilkudziesięciu okresów na
sekundę i małą amplitudą
1.3.28.2
oscylacja przewodów
drgania odcinkowe
drgania przewodów linii (1.3.28) w podprzęsłach (1.3.14), wiązek przewodowych charakteryzujące się małą
częstotliwością kilku okresów na sekundę i dużymi amplitudami
1.3.28.3
galopowanie przewodu
taniec przewodu
drganie przewodu linii (1.3.28) charakteryzujące się bardzo małą częstotliwością - około 1 Hz i bardzo dużą
amplitudą - do kilku metrów
1.3.29
ochrona przeciwdrganiowa przewodu linii
ochrona przeciwdrganiowa
Zespół środków zabezpieczających przewód (1.3.10) linii (1.3.1) przed skutkami drgań przewodu (1.3.28)
1.3.29.1
ochrona przeciwdrganiowa bierna
samorzutne rozpraszanie energii drgań przewodu linii (1.3.28) w samym przewodzie (1.3.10) w stopniu
dostatecznym, aby występujące drgania przewodu linii (1.3.28) nie powodowały uszkodzeń przewodu (1.3.10) lub
innych elementów linii
1.3.29.2
ochrona przeciwdrganiowa czynna
rozpraszanie energii drgań przewodu linii (1.3.28) przez stosowanie oddzielnych elementów zwanych tłumikami
drgań
1.3.30
izolacja linii
izolacja
elementy z materiału nieprzewodzącego między przewodami roboczymi (1.3.10.1) a konstrukcjami wsporczymi;
izolacja linii występuje w formie:
a) izolatorów stojących liniowych lub łańcuchów izolatorowych,
b) poprzeczników izolacyjnych
1.3.31
łańcuch izolatorowy
jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów
między sobą, z konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu (1.3.10), a w razie potrzeby wyposażony również
w osprzęt do ochrony przed skutkami łuku elektrycznego
1.3.32
układ łańcuchów izolatorowych
zestaw łańcuchów izolatorowych (1.3.31) zawieszany na konstrukcji wsporczej w celu izolowania przewodu
roboczego (1.3.10.1) linii (1.3.1) oraz w celu przenoszenia na konstrukcję wsporczą obciążeń mechanicznych
pochodzących od przewodu roboczego (1.3.10.1)
1.3.32.1
jednorzędowy łańcuch izolatorowy
łańcuch złożony z jednego lub więcej izolatorów wiszących połączonych szeregowo
1.3.32.2
wielorzędowy łańcuch izolatorowy
zespół dwóch lub więcej jednorzędowych łańcuchów izolatorowych (1.3.32.1) o tych samych właściwościach
elektrycznych i mechanicznych, połączonych równolegle tak, aby obciążenie zewnętrzne rozkładało się na nie
równomiernie w normalnych, i awaryjnych warunkach pracy
1.3.32.3
złożony układ łańcuchów izolatorowych
zespół dwóch lub więcej jednorzędowych (1.3.32.1) albo wielorzędowych łańcuchów izolatorowych (1.3.32.2)
zapewniający uzyskanie określonych właściwości elektrycznych lub mechanicznych, np. układy V,A,Y,X
1.3.33
poprzecznik izolacyjny
sztywny układ izolatorów lub elementów kompozytowych (z tworzyw sztucznych) albo izolatorów długopniowych
ceramicznych, mocowany na słupie (1.3.36) jako jego poprzecznik, zastępujący pod względem elektrycznym
izolator stojący lub łańcuch izolatorowy (1.3.31)
1.3.34
odstępnik
element sztywny lub sprężysty, zamocowany na dwóch lub więcej przewodach (1.3.10), dla utrzymywania między
nimi określonego odstępu
1.3.34.1
odstępnik wiązki przewodowej konstrukcja utrzymująca wymagany odstęp między przewodami (1.3.10)
składowymi wiązki przewodowej
1.3.34.2
odstępnik międzyfazowy
separator
element izolacyjny dostosowany do napięcia międzyprzewodowego linii, utrzymujący wymagany odstęp między
różnymi przewodami fazowymi (1.3.10.2) tej samej linii (1.3.1)
1.3.35
zawiesie przewodu
element lub więcej elementów osprzętu połączonych w szereg do podtrzymania lub przejęcia naciągu przewodu
(1.3.10) uziemionego; odgromowego (1.3.10.3), ekranującego (1.3.10.4) itp.
1.3.36
słup
konstrukcja wsporcza linii (1.3.1), osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu
1.3.37
uzbrojenie słupa
izolatory stojące, łańcuchy izolatorowe (1.3.31), poprzeczniki, aparatura, kable z głowicami, haki itp. znajdujące się
na słupie (1.3.36)
1.3.38
wspornik
konstrukcja wsporcza linii (1.3.1) przymocowana do innej budowli nie należącej do linii (1.3.1), np. do przęsła
mostu, budynku i podobnych budowli
1.3.39
słup przelotowy
P
słup (1.3.36) przeznaczony do podtrzymywania przewodów (1.3.10) bez przejmowania naciągu lub przejmujący
obciążenie równoległe do linii (1.3.1) według 7.2.2.d), ustawiony na szlaku prostym lub na załomie linii (1.3.46)
wynikającym z jego wytrzymałości, lecz przy kącie odchylenia trasy (1.3.48) nie przekraczającym 2° w przypadku
linii (1.3.1) powyżej 1 kV i 5° w przypadku linii (1.3.1) do 1 kV
1.3.40
słup przelotowo-skrzyżowaniowy
PS
słup (1.3.36) obliczony z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
normy dla przypadków skrzyżowań linii z różnymi obiektami, a z uwagi na swą funkcję odpowiadający słupowi
przelotowemu (1.3.39)
1.3.41
słup narożny
N
słup (1.3.36) przeznaczony do podtrzymania przewodów (1.3.10) i przejmowania wypadkowej naciągu wynikającej
z kąta załomu (1.3.47), na którym jest ustawiony
1.3.42
słup narożno-skrzyżowaniowy
NS
słup (1.3.36) obliczony z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
normy dla przypadków skrzyżowań linii (1.3.1) z różnymi obiektami, a z uwagi na swą funkcję odpowiadający
słupowi narożnemu (1.3.41)
1.3.43
słup mocny
M
słup przeznaczony do przejmowania naciągu przewodów (1.3.10)
1.3.43.1
słup odporowy
O
słup mocny (1.3.43) przeznaczony do przejmowania naciągu, ustawiony na szlaku prostym lub na załomie (1.3.46)
przy odchyleniu osi trasy linii od prostej (1.3.48) nie przekraczającym 5° i stanowi ący punkt oporowy dla
umiejscowienia zakłóceń mechanicznych
1.3.43.2
słup odporowo-narożny
ON
słup mocny (1.3.43) przeznaczony do przejmowania naciągu i spełniający funkcję słupa odporowego (1.3.43.1)
oraz narożnego (1.3.41)
1.3.43.3
słup krańcowy
K
słup mocny (1.3.43) przeznaczony do przejmowania jednostronnego naciągu przewodów (1.3.10) i ustawiony na
zakończeniu linii (1.3.1)
1.3.44
słup rozgałęźny
R
słup (1.3.36) ustawiony w punkcie rozgałęzienia linii (1.3.1), i w zależności od spełnianej funkcji łączący w sobie
cechy różnych rodzajów słupów (1.3.36)
1.3.45
oś trasy linii
oś trasy
geometryczna linia prosta, określająca przebieg linii (1.3.1) w terenie
1.3.46
załom linii
załom
zmiana kierunku przebiegu linii (1.3.1), charakteryzująca się odchyleniem osi trasy linii od prostej (1.3.48)
1.3.47
kąt załomu linii
kąt załomu
kąt zawarty między odcinkami osi trasy linii (1.3.45) z obu stron punktu załomu linii (1.3.46)
1.3.47.1
kąt wewnętrzny załomu
kąt załomu (1.3.47) mniejszy od 180°
1.3.47.2
kąt zewnętrzny załomu
kąt załomu (1.3.47) większy od 180°
1.3.48
kąt odchylenia osi trasy linii od prostej
kąt odchylenia trasy
kąt stanowiący dopełnienie wewnętrznego kąta załomu (1.3.47.1) do 180°
1.3.49
odległość
najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami przedmiotów
1.3.49.1
odległość przewodu
odległość (1.3.49) osi geometrycznej przewodu (1.3.10) od określonego przedmiotu
1.3.49.2
odległość wiązki przewodowej
odległość (1.3.49) osi geometrycznej przewodu (1.3.10) składowego wiązki przewodowej, najbliższego
określonemu przedmiotowi, od tego przedmiotu
1.3.50
odległość pionowa
odległość (1.3.49) między rzutami prostokątnymi przedmiotów na płaszczyznę pionową
1.3.51
odległość pozioma
odległość (1.3.49) między rzutami prostokątnymi przedmiotów na płaszczyznę poziomą
1.3.52
skrzyżowanie
usytuowanie linii (1.3.1) takie, że rzuty prostokątne na płaszczyznę poziomą jakichkolwiek części linii (1.3.1) oraz
innego obiektu jak: innej linii (1.3.1), drogi kołowej, toru kolejowego, wody żeglownej, budynku, budowli (np. mostu)
itp. pokrywają się lub przecinają, a także takie gdy odległość pozioma (1.3.51) linii (1.3.1) od powyższych obiektów
jest mniejsza niż odległość określona w odpowiednich rozdziałach niniejszej normy
1.3.53
zbliżenie
takie usytuowanie linii (1.3.1), że odległość pozioma (1.3.51) linii (1.3.1) i innego obiektu jest mniejsza niż połowa
wysokości zawieszenia najwyżej położonego przewodu roboczego (1.3.10.1) linii (1.3.1) na wyższym słupie
(1.3.36) przęsła (1.3.14) i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie (1.3.52); określenie to nie dotyczy przewodów
(1.3.10) różnych linii (1.3.1) elektrycznych prowadzonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych
1.3.54
obostrzenie linii
obostrzenie
szereg dodatkowych zabezpieczeń dotyczących linii (1.3.1) na odcinku wymagającym zwiększonego
bezpieczeństwa obiektów krzyżowanych lub będących w zbliżeniu; rozróżnia się obostrzenia pierwszego, drugiego i
trzeciego stopnia (tablica 15)
1.3.55
łatwo dostępna część budynku
część budynku, na którą można dostać się bez środków pomocniczych, np. parapet okienny, balkon, dach płaski lub
o nachyleniu nie większym niż 15°, zaopatrzony we właz
1.3.56
trudno dostępna część budynku
część budynku, na którą można się dostać tylko za pośrednictwem środków pomocniczych; np. stromy dach
budynku, to znaczy o kącie nachylenia większym niż 15°, okienko strychowe zamkni ęte na stałe lub zakratowane
1.3.57
ustalona strefa działania dźwignic, dźwigów lub urządzeń przeładunkowych
obszar wyznaczony lokalizacją oraz skrajnymi położeniami elementów dźwignicy, dźwigu, urządzenia
przeładunkowego łącznie z przemieszczanym ładunkiem, przy czym przekroczenie skrajnego położenia jest
uniemożliwione odpowiednim rozwiązaniem maszyn, lub innymi urządzeniami
1.3.58
kąt ochrony odgromowej
największy kąt na płaszczyźnie pionowej, zawarty między linią prostą poprowadzoną pionowo przez wierzchołek
zwodu i linią prostą łączącą wierzchołek zwodu lub oś przewodu odgromowego (1.3.10.3) z punktem chronionego
urządzenia - osią przewodu roboczego (1.3.10.1)
1.3.59
ogranicznik przepięć
urządzenie przeznaczone do ochrony aparatury elektrycznej przed przepięciami
1.3.60
iskiernik
urządzenie ochronne przeciwprzepięciowe składające się z przerwy powietrznej między jedną lub kilku połączonymi
szeregowo elektrodami znajdującymi się pod napięciem a elektrodą uziemioną

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dalsze informacjie o plikach cookies: Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information