PN-E-05100-1:2000 - odległości od linii elektroenergetycznych

POLSKA NORMA

Numer:  PN-E-05100-1:2000

Tytuł:  Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

Grupa ICS:   29.240.20

Deskryptory:  0001362  -  linie   elektroenergetyczne,  0857394  -   linie   elektryczne  napowietrzne,  0260740  - projektowanie, 0054768 - konstrukcje budowlane, 0396727 - wymagania.

PRZEDMOWA

Niniejszy arkusz normy zastępuje PN-E-05100:1975 (PN-75/E-05100) w zakresie postanowień dotyczących projektowania i budowy elektroenergetycznych zasilających linii napowietrznych prądu przemiennego o napięciach znamionowych do 400 kV włącznie z przewodami roboczymi gołymi.
W niniejszym arkuszu podano postanowienia dotycząc e wymiarowania elementów linii z uwagi na ich wytrzymałość mechaniczną oraz wytrzymałość elektryczną odstępów między elementami znajdującymi się pod napięciem , a także między nimi a uziemionymi częściami linii. Dotyczą one również sposobu ochrony ludzi i obiektów znajdujących się w pobliżu  linii  przed  jej  oddziaływaniem ,  jak  również  przed zagrożeniami  mogącymi  wystąpić w przypadkach uszkodzeń linii.
Arkusz normy zawiera załącznik A (informacyjny).
Przewidziano opracowanie arkusza 2 normy, który będzie zawierał postanowienia dotyczące projektowania i budowy linii napowietrznych prądu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji i w osłonach izolacyjnych.
W normach międzynarodowych nie istnieje odpowiednik tej normy.
W stosunku do normy PN-E-05100:1975 (PN-75/E-05100) wprowadzono w PN-E-05100-1:1998 następujące istotne zmiany i uzupełnienia:
- wprowadzono wymagania dotyczące uwzględniania oddziaływań linii elektroenergetycznych na otoczenie, podając odpowiednie przepisy,
- uściślono wymagania w odniesieniu do odległości przewodów pod napięciem od szlaków komunikacyjnych oraz od
stref pracy dźwignic i maszyn przeładunkowych,
- wprowadzono wymagania dotyczące zachowania bezpiecznej odległości przewodów fazowych linii o napięciu
110 k V i wyższym  od ziemi i krzyżowanych obiektów przy nagrzaniu tych przewodów do temperatury granicznej roboczej,
-  określono  wymagania  dotyczące  sposobu  rozmieszczania  tablic  bezpieczeństwa -  ostrzegawczych  i  tablic identyfikacyjnych,
- określono współczynnik bezpieczeństwa dla elementów osprzętu, nie uwzględniony w normie PN-E-06400:1991 (PN-91/E-06400), jak również zestawiono wymagane współczynniki bezpieczeństwa dla izolatorów,
- określono wymagania dla izolatorów z tworzyw sztucznych (izolatorów kompozytowych) oraz poprzeczników izolacyjnych,
- uwzględniono rozwiązania elementów linii dla terenów szkód górniczych i terenów osuwiskowych,
 - uściślono warunki obciążenia słupów i dostosowano sformułowania normy do metody stanów granicznych,
- określono wymagania dotyczące modernizacji i remontów linii istniejących,
- ograniczono wymaganie dotyczące wykonywania dodatkowej wycinki drzew do linii o napięciu 400 kV.

SPIS TREŚCI

1 Wstęp
1.1 Zakres arkusza normy
1.2 Normy powołane
1.3 Definicje i zalecane symbole literowe
2 Warunki klimatyczne
2.1 Wymagania ogólne
2.2 Strefy klimatyczne
2.3 Obciążenie wiatrem
2.4 Obciążenie sadzią
3 Przewody
3. 1 Postanowienia ogólne
3.2 Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów
3.3    Najmniejsze    dopuszczalne    naciągi    zrywające    przewodów   elektroenergetycznych    oraz   przewodów telekomunikacyjnych
3.4 Dopuszczalne naprężenia normalne i katastrofalne przewodów
3.5 Wymiarowanie przewodów na obciążenia prądowe
4 Izolatory
4.1 Postanowienia ogólne
4.2 Wytrzymałość elektryczna
4.3 Wytrzymałość mechaniczna i elektromechaniczna
5 Osprzęt
6 Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne
6.1 Postanowienia ogólne
6.2 Tablice ostrzegawcze
6.3 Tablice identyfikacyjne
7 Konstrukcje wsporcze i posadowienia
7.1 Ogólne zasady projektowania konstrukcji wsporczych
7.2 Obliczanie konstrukcji wsporczych w normalnych warunkach pracy
7.3 Obliczanie konstrukcji wsporczych w wyjątkowych warunkach pracy
7.4 Ogólne zasady projektowania posadowień
7.5 Odciągi
7.6 Ochrona konstrukcji wsporczych przed szkodliwymi wpływami
8 Zawieszenie przewodów
8.1 Postanowienia ogólne
8.2 Naprężenie w przewodach
8.3 Zabezpieczenie linii przed drganiami przewodów
8.4 Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego
8.5 Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego
8.6 Zawieszenie przelotowo-odciągowe
8.7 Zawieszenie przewodu odgromowego
8.8 Zawieszenie przewodów telekomunikacyjnych
9 Odległości przewodów i części pod napięciem
9.1 Odległości przewodów od powierzchni ziemi
9.2 Odległości między przewodami w środku przęsła
9.3 Odległości między poszczególnymi elementami linii napowietrznej na słupach
10 Ochrona od przepięć
10.1 Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu 110 kV i wyższym
10.2 Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii o napięciu znamionowym wyższym  niż 1 kV, a niższym niż
110 kV
10.3 Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 1 kV
11 Ochrona przed porażeniami
11.1 Postanowienia ogólne
 11.2 Wymagania szczególne
12 Oddziaływanie linii elektroenergetycznych
12.1 Oddziaływanie na linie i urządzenia telekomunikacyjne
12.2 Oddziaływanie na odbiór radiowy i telewizyjny
12.3 Oddziaływanie pola elektrycznego
12.4 Oddziaływanie akustyczne
13 Obostrzenia
13.1 Stosowanie obostrzeń
13.2 Wykonanie obostrzeń
14 Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych między sobą oraz z przewodami trakcji elektrycznej
14.1 Postanowienia ogólne
14.2 Odległości pionowe między przewodami krzyżujących się linii
14.3   Odległości  poziome  między  k kablem   ziemnym   linii   telekomunikacyjnej  a   konstrukcją  wsporczą  linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lub od uziomów słupów tych linii
14.4 Odległości poziome między przewodami i słupami na zbliżeniu linii
15 Prowadzenie linii elektrycznych na wspólnych konstrukcjach wsporczych
15.1 Prowadzenie dwóch lub więcej linii elektroenergetycznych na wspólnych konstrukcjach wsporczych
15.2 Prowadzenie przewodów telekomunikacyjnych na słupach linii elektroenergetycznej
16 SkrzyŻowania i zbliŻenia linii elektroenergetycznych z budynkami
16.1 Postanowienia ogólne
16.2 Odległości pionowe przewodów  linii  elektroenergetycznych od  budynków w przypadku skrzyŻowania  przy największym zwisie normalnym
16.3 ZbliŻenia linii elektroenergetycznych do budynków
16.4 Wprowadzenie do budynku przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV
16.5 Odległość przewodów linii elektroenergetycznych od reklam świetlnych
17 SkrzyŻowania  i zbliżenia  linii elektroenergetycznych z mostami, wiaduktami, tamami, groblami i podobnymi budowlami
17.1 Postanowienia ogólne
17.2 Skrzyżowania
17.3 Przejścia linii elektroenergetycznych wzdłuż mostów, wiaduktów i podobnych budowli
17.4 Zbliżenia
18 SkrzyŻowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z rurociągami
18.1 Postanowienia ogólne
18.2 SkrzyŻowania linii elektroenergetycznych z rurociągami naziemnymi
18.3 ZbliŻenia linii elektroenergetycznych do rurociągów naziemnych
18.4 SkrzyŻowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z rurociągami podziemnymi
19 SkrzyŻowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z drogami kołowymi
19.1 Postanowienia ogólne
19.2 Odległość przewodów linii elektroenergetycznych od powierzchni dróg w przypadku skrzyŻowania linii z drogą
19.3 Odległość pozioma przewodów roboczych od krawędzi drogi przy zbliŻeniu
20 Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z kolejami uŻytku publicznego
20.1 Postanowienia ogólne
20.2 Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych od linii kolejowych uŻytku publicznego
20.3 Odległość pozioma przewodów linii elektroenergetycznych od linii kolejowych uŻytku publicznego w przypadku zbliżenia
21 Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z kolejami linowymi
21.1 Postanowienia ogólne
21.2 Odległość przewodów linii elektroenergetycznej od kolei linowej naziemnej
21.3 Odległość przewodów linii elektroenergetycznej od kolei linowej napowietrznej
21.4 Zbliżenia
22 Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z drogami wodnymi i wodnymi szlakami turystycznymi
22.1 Postanowienia ogólne
22.2 Skrzyżowania
22.3 Zbliżenia
22.4 Skrzyżowania i zbliżenia z ośrodkami sportów wodnych
23 Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w pobliżu drzew
23.1 Postanowienia ogólne
23.2 Odległość przewodów od gałęzi drzew
23.3 Wycinka podstawowa drzew na trasie linii
23.4 Wycinka dodatkowa drzew na trasie linii
24 Prowadzenie elektroenergetycznych linii w pobliżu lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń radionawigacyjnych
25 Prowadzenie elektroenergetycznych linii w pobliżu budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo lub strefy zagrożone wybuchem i stacje paliw
26 Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez tereny szkód górniczych i przez tereny mogące ulegać naturalnym deformacjom
26.1 Postanowienia ogólne
26.2 Zawieszenie przewodów
26.3 Łańcuchy izolatorowe i zawiesia
26.4 Słupy i posadowienia
27 Prowadzenie elektroenergetycznych linii w pobliżu  obiektów o artystycznym znaczeniu, obiektów zabytkowych i cmentarzy
28 Prowadzenie elektroenergetycznych linii nad i w pobliżu stref działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych o stałym miejscu lokalizacji
29 Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z deszczowniami i opryskiwaczami
29.1 Postanowienia ogólne
29.2 Odległość słupów linii elektroenergetycznych od dysz wyrzucających strugę cieczy
29.3 Odległość przewodów linii elektroenergetycznych od deszczowni i opryskiwaczy
29.4 Stopień obostrzenia przy skrzyżowaniach
Załącznik  A  (informacyjny)  Bibliografia.  Akty  prawne  zawierając e  zalecenia  i  wymagania  mające  wpływ  na projektowanie i budowę elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dalsze informacjie o plikach cookies: Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information